fbpx

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Кои сме ние? Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „ЕРД ТРАВЕЛ ООД“. „ЕРД ТРАВЕЛ ООД“ е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207622311, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна, УЛ. Г. БЕНКОВСКИ, 7, тел. +359 877 663 550; email: office@erdtravel.bg, и е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас? Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна, УЛ. Г. БЕНКОВСКИ, 7, тел.+359 877 663 550, email: office@erdtravel.bg
„ЕРД ТРАВЕЛ ООД“ уважава поверителността на личните Ви данни.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност? Тази политика за сигурност има за цел да Ви предостави изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ЕРД ТРАВЕЛ ООД“ (наричано оттук нататък „ЕРД ТРАВЕЛ“) включително:
Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за сигурност ЕРД ТРАВЕЛ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни? Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код/номер и др.

Какви лични данни събира ЕРД ТРАВЕЛ за Вас? За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, ЕРД ТРАВЕЛ събира следната информация за Вас:
Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация при попълване на формата за контакт, поместена на нашата уеб-страница www.erdtravel.bg;
Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание ЕРД ТРАВЕЛ обработва личните Ви данни? Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
ЕРД ТРАВЕЛ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.
ЕРД ТРАВЕЛ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при посещение и/или регистрация на уеб-страницата ни.
Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.
ЕРД ТРАВЕЛ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както и ако е необходимо с цел да се защитят живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
ЕРД ТРАВЕЛ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни? Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от ЕРД ТРАВЕЛ;
За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни? За да предостави продукти и услуги, ЕРД ТРАВЕЛ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:
– чрез попълване от Ваша страна на резервационни бланки за туристически услуги – хотелско настаняване, самолетни и автобусни билети, застраховки, визови услуги, заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ЕРД ТРАВЕЛ. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на ЕРД ТРАВЕЛ;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим? В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни? ЕРД ТРАВЕЛ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно ЕРД ТРАВЕЛ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– Дружества, предоставящи куриерски услуги;
– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.
ЕРД ТРАВЕЛ има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни? Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
– По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.